INFORMATIE VOOR OPDRACHTGEVERS

Om een productie zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk rekening te houden met de wensen van zowel de opdrachtgever als de locatiehouder. Grace Locations heeft hiervoor een aantal spelregels opgesteld.

Boeking

Bij de boeking worden alle afspraken die gemaakt zijn tussen de opdrachtgever en de locatiehouder betreffende de productie, zoals opnamedatum, locatie, prijsafspraken en verzekering, vastgelegd in de boekingsbevestiging. Na afloop van de productie ligt er op de locatie een boekingsbon ter ondertekening. Hierop kunnen beide partijen aangeven of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Dit document is belangrijk voor o.a. het opstellen van de juiste facturatie.

Gebruik van locatie

Locaties kunnen (afhankelijk van het soort productie) worden ingezet voor halve dagen en hele dagen. Afhankelijk van het soort productie kunnen de uren/dagen en tarieven worden bepaald.

Overuren

Wanneer blijkt dat het nodig is langer door te werken dan afgesproken of voorzien was, overleg dit dan tijdig met de locatiehouder. Mocht deze niet aanwezig zijn, neem dan contact op met Grace Locations. Wij zullen dan met de locatiehouder nieuwe afspraken maken. Voor overuren is doorgaans een vergoeding verschuldigd. Overuren worden uiteraard niet in rekening gebracht wanneer er een fixed price is afgesproken (bijv. 24-uur tarief) Aan- en afvoer goederen Het aan- en afvoeren van goederen op de locatie buiten de boekingsperiode dien je van te voren aan ons te melden. Wij zullen hierover met de locatiehouder afspraken maken. Dit geldt ook wanneer er goederen moeten overblijven op de locatie, hiervoor geldt een toeslag.

Catering

Grace Locations vraagt alle locatiehouders om voor koffie en thee te zorgen. Uiteraard zijn zij hiertoe niet verplicht. Overige catering dien je zelf te regelen. Er zijn enkele locatiehouders die, tegen betaling, een lunch kunnen verzorgen.

Producties met kinderen of dieren

Wanneer in de productie met kinderen gewerkt wordt, beperk dan het aantal begeleiders zoveel mogelijk. Dit om onnodige overlast te voorkomen. Bij een productie met dieren dient dit van te voren gemeld te worden bij Grace Locations. Hierover worden aparte afspraken gemaakt met de locatiehouder.

Schoonmaken

De locatie dient opgeruimd en schoon te worden achtergelaten. Mocht de schoonmaak door de locatiehouders worden geregeld worden schoonmaakkosten doorberekend. Houd wel rekening met de tijd die nodig is om de locatie te verlaten en schoon achter te laten. Ook deze tijd telt mee voor het gehuurde dagdeel.

Roken

Roken op locatie is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de locatiehouder.

Verzekering

In de boekingsbevestiging wordt gesteld dat de opdrachtgever c.q. diens verzekering aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt tijdens een productie. Bij film-, televisie- en commercialproducties wordt er een speciaal contract opgemaakt, dat zowel door opdrachtgever als locatiehouder voor akkoord wordt getekend. In dit contract staan onder meer de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en de dekking vermeld.

Schade

Het kan voorkomen dat er tijdens een productie schade ontstaat. Meld dit direct aan de locatiehouder. Hiernaast vragen wij je contact met ons op te nemen. Wij zullen ons inzetten voor een snelle en correcte afwikkeling.

Klachten

Zijn er om welke reden dan ook klachten over de locatie, meld dit dan direct aan Grace Locations. Op- of aanmerkingen over onze service vernemen wij uiteraard ook graag. Door feedback kunnen wij onze opdrachtgevers telkens beter van dienst zijn.