INFORMATIE VOOR LOCATIEHOUDERS

Werken aan het bestand

Grace Locations verzorgt zelf het beeldmateriaal van haar locaties en streeft ernaar steeds een zo actueel mogelijk beeld te geven van haar bestand. Om deze reden is het van groot belang dat je belangrijke wijzigingen, zoals verkoop, verbouwing, het schilderen van vertrekken in een andere kleur en nieuwe meubels aan Grace Locations doorgeeft. Je kunt ons foto’s mailen. Daarnaast is het van belang dat wij ervan op de hoogte zijn als jouw locatie voor langere tijd niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door vakantie of verbouwing.

- Locatiehouders dienen Grace Locations telkenmale voor het verstrekken van een opdracht op de hoogte te stellen van alle wezenlijke veranderingen van de locatie, die zijn aangebracht sinds de laatste maal Grace Locations door locatiehouder op de hoogte is gesteld van de eigenschappen van de locatie.

www.gracelocations.com

Op de website van Grace Locations kunnen opdrachtgevers, die een inlog van ons hebben gekregen, in onze beeldbank naar geschikte locaties zoeken. Daarnaast maken wij graag vrijblijvend en kosteloos een locatievoorstel op basis van een briefing van de opdrachtgever.
De foto’s die worden gepresenteerd onder het locatienummer bijhorende bij je locatie, worden beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers.

Een productie op jouw locatie

Als er op jouw locatie een productie zal plaatsvinden, dan brengt dit altijd enige drukte met zich mee. Je wordt daarom van te voren uitvoerig geïnformeerd en jouw toestemming is altijd én voor iedere productie opnieuw vereist. Zijn er beperkingen op jouw locatie meld ze dan aan Grace Locations. Locatiehouders zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van wijzigingen en/of beperkingen.

- Locatiehouder dient de locatie op de overeengekomen datum / data en tijdstippen ter beschikking te stellen. De gegevens zoals deze zijn weergegeven in de bevestiging zijn hierin leidend.
- Locatiehouder dient ervoor te zorgen dat bij de locatie gebruikelijke voorzieningen zoals elektriciteit, stromend water en toiletten ter beschikking staan van de opdrachtgever.
- Het is niet nodig dat je tijdens de productiedag de gehele tijd aanwezig bent. Voor eventuele vragen vanuit Grace Locations of vanuit de opdrachtgever dien je wel bereikbaar te zijn.

Exclusiviteit

Om verwarring bij opdrachtgevers en conflicten over het dubbel gebruik voor eenzelfde soort productie te voorkomen, verlangt Grace Locations van haar locaties dat zij exclusief door Grace Locations worden vertegenwoordigd. Inschrijving bij een ander bureau is niet toegestaan.
Wanneer een locatiehouder zelf wordt benaderd door een opdrachtgever t.b.v. het organiseren van een productie, dient de locatiehouder hen door te verwijzen naar Grace Locations en dit ook te vermelden aan Grace Locations.

Locatie en ruimtes

Op de dag van de productie dient de locatie schoon en opgeruimd opgeleverd te worden. Tijdens de opnamedag kan de locatiehouder, tenzij de opdrachtgever daar geen bezwaar tegen heeft, geen gebruik maken van de geboekte ruimtes.

Overuren

Mocht het gedurende de opnamedag duidelijk worden dat er langer doorgewerkt moet worden dan afgesproken is, dan meldt de opdrachtgever dit tijdig aan de locatiehouder. Indien deze niet aanwezig is, meldt de opdrachtgever dit aan Grace Locations. Voor de overuren is een vergoeding verschuldigd. De vergoeding en de tijd wanneer deze vergoeding wordt gerekend, worden altijd in de bevestiging weergegeven.

Dieren

Wij verzoeken de opdrachtgever om geen dieren, zonder goedkeuring van de locatiehouder, naar de locatie mee te nemen. Hierover moet vooraf contact worden opgenomen met Grace Locations.

Aan- en afvoer van goederen

Het kan voorkomen dat goederen op de locatie gebracht worden op een tijdstip dat buiten de besproken tijd van de boeking valt, bijvoorbeeld door vervoersbedrijven of koeriers. In deze gevallen dient de opdrachtgever dit van tevoren aan Grace Locations te melden, zodat wij met jou als locatiehouder duidelijke afspraken kunnen maken.

Catering

Grace Locations vraagt aan alle bij haar ingeschreven locatiehouders om koffie en thee te verzorgen voor de opdrachtgever. Je bent hiertoe uiteraard niet verplicht, maar het wordt zeer op prijs gesteld. Voor overige catering moet de opdrachtgever zelf zorg dragen. Locatiehouders die lunches verzorgen voor de opdrachtgever worden verzocht dit op de productie dag zelf met hen af te rekenen of hierover een duidelijke afspraak te maken.

Schade

In geval van schade wordt van de opdrachtgever verwacht dit direct aan zowel de locatiehouder als aan Grace Locations te melden. Wij zullen behulpzaam zijn bij het afwikkelen van de schade.

De schadeafhandeling kan direct tussen opdrachtgever en locatiehouder verlopen. Wanneer locatiehouder wenst de afhandeling van schade via Grace Locations te laten verlopen, wordt er een handelingsbedrag berekend van 95 euro.

Aansprakelijkheid

Grace Locations is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Indien en voor zover Grace Locations bemiddelt bij een geschil tussen opdrachtgever en locatiehouder, vloeit daar geen aansprakelijkheid van Grace Locations uit voort en kan dat niet worden opgevat als het aanvaarden van enige aansprakelijkheid door Grace Locations.

Opdrachtgever is jegens locatiehouder aansprakelijk voor betaling van de aan locatiehouder toekomende vergoeding alsmede voor alle schade die opdrachtgever aan zaken van locatiehouder heeft toegebracht.

Locatiehouder is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet juist ter beschikking stellen van de locatie.

Grace Locations is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de opdrachtgever in faillissement raakt.

Verzekering

In de boekingsbevestiging wordt gesteld dat de opdrachtgever/diens verzekering aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de productie. Bij film-, televisie- en commercialproducties wordt een speciaal contract door Grace Locations opgesteld dat zowel door locatiehouder als opdrachtgever voor akkoord wordt getekend. In dit contract staan onder meer de verzekeringsmaatschappij en de dekking vermeld.

Je dient een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben ter zake van gebreken aan de locatie.

Annuleren

Indien je binnen 48 uur voor de productiedag de boeking annuleert, ben je aansprakelijk voor alle geleden schade door opdrachtgever aan Grace Locations.

Contactpersoon

De opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Grace Locations rechtstreeks met de locatiehouder contact opnemen. Grace Locations blijft ten alle tijden contactpersoon.

Klachten

Heb je als locatiehouder om wat voor reden dan ook klachten met betrekking tot een productie die bij jou heeft plaats gevonden, meld dit dan aan Grace Locations. Heeft één van de partijen op- of aanmerkingen over de service van Grace Locations, dan vernemen wij dit graag zodat wij je in het vervolg telkens beter van dienst kunnen zijn.
Wij streven er naar dat alle betrokkenen met plezier op de locatie werken en daar tot goede resultaten komen. Wij zien graag tevreden locatiehouders en tegelijk tevreden opdrachtgevers.

Administratie

Na een opdracht ontvangen wij van jou de ingevulde en ondertekende boekingsbon. De boekingsbon is noodzakelijk voor het juist opstellen en indienen van de eindfactuur naar de opdrachtgever. Grace Locations werkt met een bemiddelingspercentage.
Locaties die btw-plichtig zijn, verzoeken wij aan Grace Locations te factureren. Na ontvangst van de betaling van de opdrachtgever en na ontvangst van de betreffende factuur vindt de afrekening plaats.

Vergoeding

De vergoeding die je ontvangt voor het beschikbaar stellen van jouw locatie, wordt per soort opdracht en afhankelijk van het type locatie vastgesteld. De vergoeding wordt duidelijk vermeld op de boekingsbevestiging.
Zodra wij de betaling van de opdrachtgever hebben ontvangen zullen wij de locatievergoeding direct overmaken naar het door de locatiehouder opgegeven rekeningnummer.

Locatieboeking en boekingsbevestiging

Bij het tot stand komen van een boeking wordt deze door Grace Locations zowel aan de locatiehouder als aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. In deze boekingsbevestiging worden alle gegevens betreffende de productie en eventueel relevante bijzonderheden vermeld.

Oplevering van de locatie:

De locatie dient achtergelaten te worden zoals deze is aangetroffen aan het begin van de dag. Schoonmaak (bij filmproducties) wordt door de opdrachtgever geregeld of door de locatiehouders zelf (kosten worden vergoed door de opdrachtgever).

Afmelden na een productie

Bij elke productie ontvang je van ons een boekingsbon. Deze dient uiterlijk drie dagen na de productiedag naar Grace Locations te worden geretourneerd.

Algemene Voorwaarden:

Op alle boekingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze homepage www.gracelocations.com en zijn onder nummer 69934002 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.